Honorary Chairs

 • Hua Xu - UTHealth,USA
 • Qingcai Chen - Harbin Institute of Technology(Shenzhen), China

General Co-Chairs

 • Hongfei Lin - Dalian University of Technology, China
 • Fei Wu - Zhejiang University, China
 • Lei Liu - Fudan University, China

Program Co-Chairs

 • Buzhou Tang - Harbin Institute of Technology(Shenzhen), PENG CHENG LABORATORY, China
 • Tianyong Hao - South China Normal University, China
 • Yanshan Wang - University of Pittsburgh,USA
 • Maggie Haitian WANG - Chinese University of Hong Kong,Hong Kong SAR,China

Young scientists Forum Co-Chairs

 • Zhengxing Huang - Zhejiang University, China
 • Yonghui Wu - University of Florida,USA

Publication Co-Chairs

 • Fengfeng Zhou - Jilin University,China
 • Yongjun Zhu - Yonsei University,Korea

Evaluation Co-Chairs

 • Jianbo Lei - Medical Informatics Center of Peking University, China
 • Zuofeng Li - Takeda (China)

Publicity Co-Chairs

 • Siwei Yu - Guizhou Medical University,China
 • Lishuang Li - Dalian University of Technology,China

Sponsor Co-Chairs

 • Jun Yan - Yidu Cloud (Beijing) Technology Co., Ltd. China
 • Buzhou Tang - Harbin Institute of Technology(Shenzhen), PENG CHENG LABORATORY, China

Web Chair

 • Kunli Zhang - Zhengzhou University, China